DESKUNDIG KLANTENSERVICE!
GROTE VOORRAAD VEELZIJDIGE OPLOSSINGEN!
VOORDELIGE INTERNETPRIJZEN!
Home / Algemene voorwaarden Trekhaakland

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Trekhaakland.nl

Besloten Vennootschap Trekhaakland.nl (hierna: Trekhaakland) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 81797761 en is gevestigd aan Kalshoven 6 (4825 AM) te Breda.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze
voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door
Koper gekocht zijn van Trekhaakland.

7. Producten: De Producten die door Trekhaakland worden aangeboden zijn: Trekhaken, kabelsets, fietsendragers en
toebehoren.

8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Trekhaakland.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Trekhaakland en iedere Overeenkomst
tussen Trekhaakland en een Koper en op elk Product dat door Trekhaakland wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene
voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Trekhaakland aan Koper aangeven op welke wijze Koper de
algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Trekhaakland zijn gepubliceerd, zodat Koper
deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk
met Trekhaakland is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten
met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden
vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde
bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen
beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een
verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Trekhaakland gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod
vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door Trekhaakland gedane Aanbod is vrijblijvend. Trekhaakland is slechts aan het Aanbod gebonden indien de
aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde
bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Trekhaakland het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper
om een voor Trekhaakland gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De
beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken.
Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Trekhaakland niet binden. Eventuele afbeeldingen en
specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige
schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Trekhaakland kan niet garanderen dat de
kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Trekhaakland zijn indicatief en geven de Koper bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Trekhaakland niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of
Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen
zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Trekhaakland heeft aanvaard door
het betreffende Product te betalen.

2. Een Aanbod kan door Trekhaakland gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Trekhaakland , zal Trekhaakland de
Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Trekhaakland daaraan niet gebonden.

5. Trekhaakland is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft
moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan
deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht
om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van
toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken
of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De
directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

7. Producten die wegens (hygiënische redenen, maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn
uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

 

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. Trekhaakland zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Trekhaakland het recht
bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Trekhaakland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst,
tijdig aan Trekhaakland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan Trekhaakland zijn verstrekt, heeft Trekhaakland het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Trekhaakland niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper
op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen
meerwerk opleveren voor Trekhaakland, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende
kosten te vergoeden.

5. Trekhaakland kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan
wel volledige vooruitbetaling.

6. Trekhaakland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Trekhaakland is
uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor Trekhaakland bekend was.

7. Koper vrijwaart Trekhaakland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 - Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper
niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de
(aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Trekhaakland of er door andere omstandigheden buiten de macht van
Trekhaakland enige vertraging ontstaat, heeft Trekhaakland recht op een redelijke verlenging van de
(op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient
Trekhaakland schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter
beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
zijn voor de levering, is Trekhaakland gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door Trekhaakland of een externe vervoerder is Trekhaakland , tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

5. Indien Trekhaakland gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de
levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Trekhaakland ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Trekhaakland een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Leveringen kunnen namelijk
langer duren door leveringstermijnen.

7. Trekhaakland is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle betalingen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Trekhaakland behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor
niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7 - Verpakking en transport

1. Trekhaakland verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te
beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief
verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de
verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.


 

Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na
ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of
kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de
eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden
en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Trekhaakland erkent geen
aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Trekhaakland te worden gemeld op
customer@trekhaakland.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare
gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking levering te worden gemeld. Bij beschadiging van
het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele
waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte
zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande
schriftelijke toestemming van Trekhaakland op de wijze zoals door Trekhaakland aangegeven. Voor een retourzending
moet een retourformulier worden gebruikt. Dit formulier is op te vragen bij Trekhaakland via
customer@trekhaakland.nl.

5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor
zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Trekhaakland, conform de
retour instructies van Trekhaakland. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. Trekhaakland is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde
Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen
duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op door Koper opgegeven
rekeningnummer.

8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar
betalingsverplichting op te schorten.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan
Trekhaakland te wijten is, zal Trekhaakland na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen
dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade
die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op
Trekhaakland.
 

Artikel 9 - Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd,
behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn voor het inloggen op de website inclusief btw en na het inloggen
exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst
geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele
heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en
waarop Trekhaakland geen invloed heeft, kan Trekhaakland deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het
Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 10 - Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij te geschieden door middel van een paymentprovider.

2. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van
Trekhaakland.

3. Kopers die langdurig klant zijn kunnen 14 dagen achteraf betalen indien zij door de
kredietwaardigheidsbeoordeling heen komen. Indien er niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen wordt
betaald dan heeft Trekhaakland het recht om vertragingsrente in rekening te brengen.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van
Trekhaakland op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

6. Trekhaakland heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente. Trekhaakland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Trekhaakland kan volledige aflossing
van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten
worden voldaan.

7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde
een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de
aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke
kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Trekhaakland zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de
wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de
buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

9. Indien Trekhaakland meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze
kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van
Koper.

 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Trekhaakland geleverde zaken, blijven eigendom van Trekhaakland totdat de Koper alle navolgende
verplichtingen uit alle met Trekhaakland gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Trekhaakland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op
de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Trekhaakland haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper
reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Trekhaakland of door deze aan te
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Trekhaakland zich bevinden en die zaken
mede terug te nemen.

5. Trekhaakland heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog
niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte
van Trekhaakland. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Trekhaakland zich inspannen om de
aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen
voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Trekhaakland worden vergoed door Koper.

 

Artikel 12 - Garantie

1. Trekhaakland staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de
totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in
het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk
melding heeft gemaakt aan Trekhaakland.

2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen
expliciet is overeengekomen, en/of conform de betreffende fabrieksgarantie

 

Artikel 13 - Gebruiksvoorschriften Producten

1. Koper van Producten dient de voorschriften, instructies en (montage) handleiding van de Fabrikant op te volgen.

2. Koper en derden dienen zich te onthouden van het zelf aanpassen en/of repareren van Producten.

 

Artikel 14 - Opschorting en ontbinding

1. Trekhaakland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden,
indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Trekhaakland bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is
uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet
aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Trekhaakland gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is Trekhaakland bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Trekhaakland op Koper onmiddellijk
opeisbaar. Wanneer Trekhaakland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de
wet en Overeenkomst.

5. Trekhaakland behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 - Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Trekhaakland leidt tot aansprakelijkheid van Trekhaakland jegens
Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Trekhaakland in
rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van
Trekhaakland is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt
uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. Trekhaakland is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies,
gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor
Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. Trekhaakland is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het
Product. Trekhaakland levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies van de Fabrikant. Deze instructies dienen
door Koper nageleefd te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is
uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade,
licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. Trekhaakland is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar
aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. Trekhaakland is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website
en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Trekhaakland staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens
Trekhaakland verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Trekhaakland vervallen indien deze niet
schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Trekhaakland binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs
bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.

 

Artikel 16 - Overmacht

1. Trekhaakland is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op
grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar
schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Trekhaakland, (ii) het niet naar behoren
nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Trekhaakland zijn voorgeschreven of
aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv)
overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en
telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en
terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Trekhaakland en (xi)
overige situaties die naar het oordeel van Trekhaakland buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar
verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Trekhaakland heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat Trekhaakland haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Trekhaakland ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit
de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trekhaakland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te verrekenen. Koper is gehouden deze verrekening van kosten te voldoen als ware het
een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 17 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op
Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Trekhaakland verlaten. Voor
Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van
Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

 

Artikel 18 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Trekhaakland berusten uitsluitend bij Trekhaakland en
worden niet overgedragen aan Koper.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van
Trekhaakland rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden
zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Trekhaakland. Indien Koper wijzigingen wenst aan
te brengen in door Trekhaakland geleverde zaken, dient Trekhaakland expliciet akkoord te geven op de voorgenomen
wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Trekhaakland rusten
anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 19 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Trekhaakland gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien
daarom gevraagd zal Trekhaakland de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Trekhaakland op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze
beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de
techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 20 - Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Trekhaakland en/of klachten heeft over de (uitvoering van de)
Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na
de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via
customer@trekhaakland.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Trekhaakland de klacht in
behandeling kunnen nemen.

3. Trekhaakland zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht
inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 - Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Trekhaakland en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van
het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan
steeds doorslaggevend. Trekhaakland heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Trekhaakland en Koper worden
beslecht de bevoegde rechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda tenzij bepalingen van dwingend
recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Made, 11 november 2022

Fijn dat je op de website van Trekhaakland.nl komt kijken. Functionele-, analytische- en tracking-cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren!
Accepteer geselecteerde cookies